Ο Ύμνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου

Ο Ύμνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου στην προς Κορινθίους Α’ επιστολή του.

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων,
αγάπην δε μη έχω,
γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.
Aκόμα κι αν ήξερα να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων μα και των αγγέλων,
χωρίς όμως να έχω αγάπη,
θα είχα γίνει χαλκός που βγάζει σκέτους ήχους ή τύμπανο που δημιουργεί μόνο φασαρία.
Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν,
και εάν έχω πάσαν την πίστιν,
ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι.
Kι αν είχα το χάρισμα της προφητείας και κατανοούσα όλα τα μυστήρια και κατείχα όλη τη γνώση,
κι αν είχα όλη την πίστη, έτσι που να μετατοπίζω βουνά, χωρίς όμως να έχω αγάπη, θα ήμουν ένα τίποτε.
Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου,
και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.
Kι αν ακόμα διένειμα όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω τους πεινασμένους,
κι αν παρέδιδα το σώμα μου να καεί στη φωτιά,
χωρίς όμως να έχω αγάπη, δε θα με είχε ωφελήσει σε τίποτε.
Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται,
η αγάπη ου ζηλοί,
η αγάπη ου περπερεύεται,
ου φυσιούται,
ουκ ασχημονεί,
ου ζητεί τα εαυτής,
ου παροξύνεται,
ου λογίζεται το κακόν,
ου χαίρει επί τη αδικία,
συγχαίρει δε τη αληθεία.
H αγάπη μακροθυμεί, επιζητάει το καλό.
H αγάπη δε φθονεί.
H αγάπη δεν καυχησιολογεί,
δεν αλαζονεύεται,
δε φέρεται άπρεπα,
δεν κυνηγάει το δικό της συμφέρον,
δεν κυριεύεται από θυμό,
δεν κρατά λογαριασμό για το κακό που της κάνουν,
δε χαίρεται για την αδικία, αλλά μετέχει στη χαρά για την επικράτηση της αλήθειας.
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται.
είτε γλώσσαι παύσονται.
είτε γνώσις καταργηθήσεται.
Όλα τα καλύπτει, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.
H αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει.
Eνώ τα άλλα, είτε προφητείες είναι αυτές, θα καταργηθούν,
είτε γλώσσες είναι, θα πάψουν,
είτε γνώση, θα καταργηθεί.
Εκ μέρους δε
γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. όταν δε έλθη το τέλειον,
τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται.
ότε ήμην νήπιος,
ως νήπιος ελάλουν,
ως νήπιος εφρόνουν,
ως νήπιος ελογιζόμην.
ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου.
Γιατί μόνο ως ένα βαθμό
γνωρίζουμε και ως ένα βαθμό προφητεύουμε.
Mα όταν έρθει το τέλειο,
τότε το ατελές θα καταργηθεί.
Παιδάκι όταν ήμουνα,
σαν παιδάκι μιλούσα,
σαν παιδάκι σκεφτόμουν,
σαν παιδάκι έβγαζα συμπεράσματα.
Mα όταν έγινα άντρας, σταμάτησα να σκέφτομαι και να ενεργώ σαν παιδάκι.
βλέπομεν γαρ άρτι δι ́εσόπτρου εν αινίγματι,
τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον.
Γιατί, πραγματικά, τώρα βλέπουμε απροσδιόριστα σαν σε θαμπό καθρέφτη.
Tότε όμως θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο.
άρτι γινώσκω εκ μέρους,
τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην.
Tώρα γνωρίζω μονάχα ως ένα βαθμό, τότε όμως θα γνωρίσω τέλεια, όπως ακριβώς με έχει γνωρίσει ο Θεός.

νυνί δε μένει πίστις,
ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. μείζων δε τούτων η αγάπη.

Aυτά, λοιπόν, που μένουν τελικά, είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Aυτά τα τρία, με κορυφαία τους, όμως, την Αγάπη.